Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Władysławowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Adam  Białas

Adam Białas

Przewodniczący

Okręg: część Osiedla Śródmieście, zdobyte głosy: 218, przynależność: bezpartyjny, klub: Razem Odpowiedzialnie

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała I/3/2018 oraz XXIV/334/2020 członek
Komisja Gospodarcza stała I/3/2018 oraz XXIV/334/2020 członek
Komisja Statutowa doraźna II/7/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Władysławowo za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2021 rok L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/898/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Muzeum gen. J. Hallera we Władysławowie" L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagroda Kaszubska w Ostrowie" L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/682/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2021r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2022 L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2022-2034 L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2022 rok L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego we Władysławowie przy ul. Spokojnej 14 L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we Władysławowie przy ul. Spokojnej 14, stanowiącego własność Gminy Władysławowo L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Władysławowo na rok szkolny 2022/2023 L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2022-06-29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo na lata 2022-2024 L zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.06.2022r.
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa. I zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 21.11.2018r. za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Władysławowa. I zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 21.11.2018r. za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa. I zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 21.11.2018r. za
2018-11-21 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa. I zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 21.11.2018r. za
2018-11-30 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2018-2028 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.11.2018r. za
2018-11-30 Zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2018 rok II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.11.2018r. za
2018-11-30 Powołania Komisji Statutowej, określenia jej zadań i ustalenia składu osobowego II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.11.2018r. za
2018-11-30 Ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.11.2018r. za
2018-11-30 Wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Władysławowa II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.11.2018r. za
2018-11-30 Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.11.2018r. za
2018-11-30 Ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podróży służbowej radnych miasta pojazdem nie będącym własnością Gminy Władysławowo II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.11.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania „PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi” III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2018-2028 III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2018 rok III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2019 III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2019 III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa ul. Długiej we Władysławowie na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2019. III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetowej Rady Miejskiej III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 185 położonej na rogu ulicy Sportowej i Obrońców Helu we Władysławowie III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu działki gminnej oznaczonej nr 289 położonej przy ulicy Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 11/6 położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 469 położonej przy ulicy Zielonej w Chłapowie III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 49/33 położonej przy Promenadzie Światowida w Jastrzębiej Górze III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu części działki gminnej oznaczonej nr 49/35 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Jastrzębiej Górze III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. wstrzymał się
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu części działki gminnej oznaczonej nr 137/13 położonej przy ulicy Chabrowej w Tupadłach III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej Gminie Władysławowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.12.2018r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019 - 2034 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 47 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Zaczynamy od przedszkola - przebudowa budynku IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3 - letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Władysławowo na lata 2019 - 2021 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie poprzez zmianę jej siedziby IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 1 we Władysławowie IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 294/13 położonej przy ul. Dettlaffa we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 04 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działek gminnych oznaczonych nr 9/4 i nr 10/6 położonych przy ul. Sportowej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 13 położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 154/10 położonej przy ul. Kaperskiej w Chałupach IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71 położonej przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, k.m. 9 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71 położonej przy ul. Motelowej w Jastrzębiej Górze, k.m. 9 IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. wstrzymał się
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic administracyjnych Władysławowa położony w miejscowości Władysławowo IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu przez działkę gminną oznaczoną nr 353 położoną w obrębie ewidencyjnym Chłapowo Gmina Władysławowo IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Władysławowa do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Władysławowo” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021 dla MPWiK EKOWIK Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Władysławowo IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-01-30 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa na 2019r. IV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa „Chałupy” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa „Chłapowo” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sparwie przyjęcia statutu Sołectwa „Rozewie” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa „Jastrzębia Góra” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa „Tupadły” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa „Ostrowo” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa „Karwia” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Cetniewo” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Żwirowa” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Hallerowo” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Śródmieście” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Szotland” V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Władysławowo w ramach repatriacji dwojga obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019 V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Władysławowo publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie poprzez zmianę jej siedziby V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/727/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 111/2 położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 190 położonej przy ul. Maszoperii w Chłapowie V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działali gminnej oznaczonej nr 346/2 położonej w Tupadłach V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 126 położonej w Jastrzębiej Górze k.m. 9 przy ul. Puckiej V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr 276/58 położonej w Ostrowie, gmina Władysławowo V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-02-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo na rok 2019 i uchylenia Uchwały nr LIX/797/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2018r. V zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.02.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania środków finasowych na Fundusz Wsparcia Policji VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo od dnia 1 września 2019 roku VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławowo VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 11/6 położonej przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 556/4 położonej przy ul. Sucharskiego róg ul. Steyera we Władysławowie VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 73/2 położonej przy ul. Morskiej we Władysławowie VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 20/32 położonej Karwi VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 353/15 położonej w Tupadłach VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr 803 położonej we Władysławowie obręb 05 przy ul. Boh. Kaszubskich, gmina Władysławowo VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławowo w 2019 roku VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pojazdów wolnobieżnych VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-03-27 projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.03.2019r. za
2019-04-19 projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Zaczynamy od przedszkola - przebudowa budynku "B" SP nr 3 we Władysławowie na przedszkole publiczne" na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2019 VII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.04.2019r. za
2019-04-19 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 VII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.04.2019r. za
2019-04-19 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok VII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.04.2019r. za
2019-04-19 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/74/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27.02.2019r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Władysławowo w ramach repatriacji dwojga obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia VII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczone nr 48/3 położonej przy ul. Rybaków w Karwi VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 276/55, nr 276/51, nr 276/53 i nr 721/1 położonych w Ostrowie VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 228/33 położonej w Tupadłach VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 336/1 położonej w Tupadłach VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Władysławowo oznaczonych nr 751 i nr 752 położonych we Władysławowie obręb 04 VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo składającej się z działek oznaczonych nr 126/1 i nr 126/2 położonej w Jastrzębiej Górze k.m. 7 przy ul. Radosnej VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 143/3 położonej w Tupadłach, gmina Władysławowo VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 33/2 położonej w Ostrowie przy ul. Zabytkowej, Gmina Władysławowo VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-04-24 projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.04.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LXII/609/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie: utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Władysławowo IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 184 położonej przy ul. Żeromskiego we Władysławowie IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek nr 82/1 i nr 82/2 położonych we Władysławowie przy ul. Hryniewieckiego IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 276/55, nr 276/51, nr 276/53 i nr 712/1 położonych w Ostrowie IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tupadły IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowo IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Władysławowa do reprezentowania Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie z zażalenia Rady Miejskiej Władysławowa na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dnia 15 maja 2019 o sygn. GD.RZT.070/310/P/2019.KR w przedmiocie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławowo przyjętego uchwałą Nr VI/94/2019 z dnia 27 marca 2019r. IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-05-29 projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych niezbędnych dla ochrony zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w związku z korzystaniem z obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Władysławowo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2018 rok X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2019 X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 roku życia w Gminie Władysławowo" X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Władysławowo X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/314/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina – Miasto Władysławowo jest organem prowadzącym X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/727/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego we Władysławowie X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 143 położonej przy ul. Stoczniowców we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 01 X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu przez działki gminne oznaczone nr 136, nr 150, nr 151, nr 152, nr 155, nr 156, nr 157 i nr 159 położone we Władysławowie obręb 09 X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 138/2 położonej w Karwi X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na granicy obrębów Tupadły i Rozewie w rejonie ulic Sokoła i Wilczej w Rozewiu, w gminie Władysławowo X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Puck przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Puck X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Władysławowo X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-06-26 projekt uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Władysławowo z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych X zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.06.2019r. za
2019-07-11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/59/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód 9 osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 11.07.2019r. za
2019-07-11 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 11.07.2019r. za
2019-07-11 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 11.07.2019r. za
2019-08-19 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 XII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.08.2019r. za
2019-08-19 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok XII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19.08.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury i nadania Statutu Centrum Kultury XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VI/91/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Chłapowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXI/314/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina – Miasto Władysławowo jest organem prowadzącym XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/566/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/727/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działek gminnych oznaczonych nr 35/1 i nr 36/1 położonych w Chłapowie XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 255/17 położonej w Ostrowie XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 802 na działkę nr 357/17, obie położone we Władysławowie XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 26/14 na działki nr 26/18 i nr 26/21 wszystkie położone przy ul. Portowej we Władysławowie XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 108/7 na działkę nr 229/1, obie położone w Jastrzębiej Górze k.m. 7 XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 15/14 położonej w Tupadłach XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 334/10 i nr 334/12 położonych w Tupadłach XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 251/7, nr 251/9, nr 251/11, nr 252/5, nr 254/8, nr 254/12, nr 255/19, nr 256/1 i nr 258/1 położonych w Ostrowie XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w nieruchomościach nr 441/21, nr 441/61 i nr 441/62 położonych w Ostrowie XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo oznaczonych nr 276/14, nr 276/15, nr 276/24 nr 276/25, nr 276/27, nr 276/28, nr 276/29 położonych w Ostrowie przy ul. Żniwnej, ul. ks. I. Budzisza i ul. Lazurowej XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie praw do działki z zasobu gminnego w celu zwolnienia z zobowiązania zapłaty odszkodowania XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-09-25 projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1501G położonej na terenie Gminy Władysławowa do kategorii drogi gminnej XIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.09.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2020 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 107, położonej w Chałupach przy ul. Kaperskiej XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 15/35, położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Aleksandra de Rosse XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 11/8, położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnych oznaczonych nr 1/68 i nr 1/69 położonych we Władysławowie obręb 02 przy ul. Drogowców XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 330/17 położonej w obrębie Władysławowo 04 miasto Władysławowo XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji Puck XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-10-30 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa na 2019r. XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.10.2019r. za
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2020 XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-15 projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/198/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 15.11.2019r.
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości Tupadły i Rozewie w języku kaszubskim XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie w pięcioletnie technikum XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu działki gminnej oznaczonej nr 429, położonej w Ostrowie XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie praw do działki z zasobu gminnego w celu zwolnienia z zobowiązania zapłaty odszkodowania XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 202/16 położonej w obrębie Chłapowo gmina Władysławowo XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr 203/35 położonej w Chłapowie przy ul. Gościnnej na rzecz kościelnej osoby prawnej XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 442/1 położonej we Władysławowie obręb 05 przy ul. Boh. Kaszubskich XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 178 położonej we Władysławowie obręb 02 przy ul. Żeromskiego XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.2 XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Władysławowo XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 Uwaga Nr 1 Dotyczy nieruchomości: działki nr 95/1, obr. Chałupy. XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. przeciw
2019-11-27 Uwaga Nr 2 Dotyczy nieruchomości: część działki nr 74, obr. Chałupy XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. za
2019-11-27 Uwaga Nr 3 Dotyczy nieruchomości: część działki nr 74, obr. Chałupy. XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. przeciw
2019-11-27 Uwaga Nr 4 Dotyczy nieruchomości: działaki nr 57, obr. Chałupy. XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. przeciw
2019-11-27 Uwaga Nr 5 Dotyczy nieruchomości położonych w granicach terenów elementarnych oznaczonych jako MN/U XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r. przeciw
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo – Karwia" XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na 2020r. XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na 2020r. XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2020r. XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagroda Kaszubska w Ostrowie” XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Władysławowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019- 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Władysławowo”, na lata 2020- 2022 XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020 XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenia zaległości z tytułu organizacji żywienia i najmu sal noclegowych XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Władysławowo na rok szkolny 2019/2020 XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 11/7 na działkę nr 11/5 obie położone przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 19/6 położonej w obrębie Władysławowo 08 miasto Władysławowo XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 139/12 położonej w obrębie Władysławowo 02 miasto Władysławowo XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 321/5 położonej w obrębie Tupadły gmina Władysławowo XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla dwóch drzew przy ul. Jakuba Myślisza w mieście Władysławowo XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2019-12-18 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa XVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 18.12.2019r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2020 XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 21/3, położonej we Władysławowie (obręb 09) XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 80, położonej we Władysławowie (obręb 04) przy ul. Błękitnej Armii XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części nieruchomości, składającej się z działek oznaczonych nr 80 i 81, położonej we Władysławowie (obręb 04) przy ul. Błękitnej Armii XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo oznaczonej nr 232 położonej w Jastrzębiej Górze k.m. 7 przy ul. Radosnej XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo oznaczonych nr 373 i nr 374 położonych w Jastrzębiej Górze k.m. 17 przy ul. Wczasowej XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022 dla MPWiK EKOWIK Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Władysławowo XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w spawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławowo XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce ABRUKO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Władysławowo z zakresu zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zarządzania, utrzymania i rozbudowy cmentarza komunalnego we Władysławowie oraz utrzymania cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie odmowy uwzględnienia wezwania do naruszenia prawa XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w spawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie Uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-01-29 projekt uchwały w sparwie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa na 2020r. XVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.01.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Władysławowo XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działek gminnych oznaczonych nr 10/6 oraz nr 9/4, położonych we Władysławowie przy ul. Sportowej, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 13, położonej we Władysławowie (obręb 03) przy Skwerze Abrahama XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 185, położonej we Władysławowie u zbiegu ul. Sportowej i ul. Spokojnej, obręb ewidencyjny Władysławowo 02 XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 185, położonej we Władysławowie u zbiegu ul. Sportowej i ul. Obrońców Helu, obręb ewidencyjny Władysławowo 02 XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 154/10, położonej w Chałupach przy ul. Kaperskiej, obręb ewidencyjny Chałupy XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71, położonej w Jastrzębiej Górze, obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra k.m. 9 XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 716/1 położonej we Władysławowie przy ul. J. Brzechwy XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gminnych oznaczonych nr 188/7 i nr 281/23 położonych we Władysławowie, obręb ewidencyjny 03 XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo, oznaczonych nr 341/7, nr 341/8, nr 341/9, nr 341/10 i nr 341/11 położonych w miejscowości Tupadły przy ulicy Słonecznikowej XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 693 położonej w Ostrowie XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/257/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-02-26 projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.02.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Władysławowo lub jej jednostkom organizacyjnym XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 13, położonej we Władysławowie przy Skwerze Abrahama, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 110/2, położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 111/2, położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 184, położonej we Władysławowie przy ul. Żeromskiego, obręb ewidencyjny Władysławowo 02 XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 185 o powierzchni 60m2, położonej we Władysławowie przy ul. Sportowej, obręb ewidencyjny Władysławowo 02 XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 469, położonej w Chłapowie przy ul. Zielonej, obręb ewidencyjny Chłapowo XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 208/11, położonej w Rozewiu przy ul. Garnizonowej, obręb ewidencyjny Rozewie XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71, k.m. 9, położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Droga Rybacka, obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 96/88 położonej we Władysławowie przy ul. Burtowej XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 3/14 położonej w Jastrzębiej Górze k.m. 21 przy ul. Wypoczynkowej XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Chłapowo XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-zachodniej części miejscowości Ostrowo, oznaczonego symbolem O-1.1 XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławowo w 2020 roku XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na 2020r. XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-04-07 projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/198/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Władysławowa nr XLIX/448/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Burmistrza Władysławowa XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 32/9, położonej we Władysławowie przy ul. Brzozowej, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 63/2, położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 184, położonej we Władysławowie przy ul. Żeromskiego, obręb ewidencyjny Władysławowo 02 XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-05-13 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/144/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego we Władysławowie XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 13.05.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/229/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na 2020r. XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Władysławowo za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2019 rok XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/251/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020 XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2020- 2023 XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 126/4 położonej we Władysławowie obręb 02 przy ul. Słonecznej XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 20/30 położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Uzdrowiskowej XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gminnych nr 375 i nr 376 na działkę nr 26/1 wszystkie położone w Jastrzębiej Górze XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-06-24 projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych niezbędnych dla ochrony zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w związku z korzystaniem z obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.06.2020r. za
2020-07-20 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo na lata 2021-2030 XXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20.07.2020r. za
2020-07-20 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20.07.2020r. za
2020-07-20 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20.07.2020r. za
2020-07-20 projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Władysławowo na rok szkolny 2020/2021 XXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20.07.2020r. za
2020-07-20 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską Władysławowa uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem XXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20.07.2020r. za
2020-07-20 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia stawki, zawieszenia bądź zniesienia pobierania opłaty targowej przez samorząd Gminy Władysławowo XXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20.07.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie: powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Władysławowo w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu umowy dzierżawy lokalu użytkowego XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym czas nieoznaczony terenu działki gminnej oznaczonej nr 76/4, położonej w Ostrowie przy ul. Sosnowej XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zamianę działki gminnej nr 358/2 we Władysławowie na działkę nr 2/3 w Jastrzębiej Górze XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 378 na działki nr 29/1, nr 30, nr 57 i nr 58 wszystkie położone w Jastrzębiej Górze XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 424 na działkę nr 278/7 wszystkie położone we Władysławowie przy ul. Rybackiej XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 298/5 położonej w obrębie Władysławowo 03 miasto Władysławowo XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 744 położonej w obrębie Władysławowo 04 XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 122 położonej w obrębie Tupadły gmina Władysławowo XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sparwie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 345/3 położonej w obrębie Tupadły gmina Władysławowo XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 312 położonej w obrębie Karwia gmina Władysławowo XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 143/1 położonej we Władysławowie przy ul. Stoczniowców XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Władysławowo XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Władysławowo przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Władysławowo XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa (syg. akt: BRM.1510.1.2020) XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-09-30 projekt uchwały w sparwie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa (syg. akt: BRM.1510.2.2020) XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.09.2020r. za
2020-10-28 Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na granicy obrębów Tupadły i Rozewie w rejonie ulic Sokoła i Wilczej w Rozewiu, w gminie Władysławowo XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. przeciw
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Tupadły dotyczącego zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 rok XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Karwia dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody budżetu gminy XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2021 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2021 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysławowo-Karwia" XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności firmy: ……………………Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z tytułu dzierżawy XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu działek gminnych oznaczonych nr 412 i 413, położonych w Chłapowie przy ul. Kopalnianej XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 11/8, położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 345/3 położonej w obrębie Tupadły gmina Władysławowo XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 104/2 położonej w obrębie Karwia XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 96 i nr 97 położonej w Jastrzębiej Górze k.m. 15 przy ul. Rozewskiej XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 234/1 położonej w miejscowości Jastrzębia Góra przy ulicy Puckiej, k.m. 7, stanowiącej własność Gminy Władysławowo XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Władysławowo XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.3 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na granicy obrębów Tupadły i Rozewie w rejonie ulic Sokoła i Wilczej w Rozewiu, w gminie Władysławowo XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WCH-1.3 XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.3.2020/ XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.4.2020/ XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.5.2020/ XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa /sygnatura akt: BRM.0751.6.2020/ XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/511/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-10-28 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.10.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/360/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021 XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/362/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021. XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy (sygnatura akt: BRM.0724.60.2020) XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy (sygnatura akt: BRM.0724.61.2020) XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy (sygnatura akt: BRM.0724.62.2020) XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Władysławowa dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionych lokali o łącznej powierzchni 63,26 m² umiejscowionych w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanych na parterze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7,19m² oraz na II piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,07m², a zlokalizowanych na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu umiejscowionego w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanego na III piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,82m², a zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu umiejscowionego w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanego na IV piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,31m², a zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu umiejscowionego w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanego na V piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,34m², a zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo oznaczonej nr 641/1 położonej we Władysławowie przy ul. Reja XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 84/84 położonej w Ostrowie przy ul. Strzeleckiej, gmina Władysławowo XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gminnych nr 71/38 oraz 71/39 na działki nr 72/1 oraz 83/35, wszystkie położone we Władysławowie (obręb 06, karta mapy 3) XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 dla MPWiK EKOWIK Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Władysławowo. XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa/sygnatura akt BRM.1510.3.2020/ XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r. za
2020-12-04 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 04.12.2020r. za
2020-12-04 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 04.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagroda Kaszubska w Ostrowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034 XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Władysławowo i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu usytuowanego na parterze budynku Urzędu Miejskiego (wieża) we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 1/1, nr 1/2, nr 467, nr 468, nr 1/4 i nr 1/6 położonych we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1/85 położonej w obrębie Władysławowo 02 miasto Władysławowo XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1/108 położonej w obrębie Władysławowo 02 miasto Władysławowo XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 369/11 położonej w obrębie Rozewie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału ½ części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 189/2 i nr 189/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 13, położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111056G - ul. Augustyna Necla we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111059G - ul. Kwiatowa we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111062G - ul. Jakuba Myślisza we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111063G - ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111064G - ul. Nadmorskiej we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111065G - ul. Średniej we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111066G - ul. Stolarskiej we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111067G - ul. Piwna we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111069G - ul. Łąkowa we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111070G - ul. Inżynierska we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111071G - ul. Geodetów we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111075G - ul. ks. Alojzego Piłata we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111076G - ul. Franciszka Fenikowskiego we Władysławowie XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2020-12-29 projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Władysławowo XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.12.2020r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 202 1 2034 XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wieczystego użytkowanie gruntu XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/323/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 126/4 położonej we Władysławowie obręb 02 przy ul. Słonecznej XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 126/4 położonej we Władysławowie przy ul. Słonecznej XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo składającej się z działek oznaczonych nr 32/3, 32/4, 32/8, 32/9, 32/10 położonych we Władysławowie przy ul. Starowiejskiej, w drodze przetargu XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 1/29 położonej we Władysławowie przy ul. Drogowców, na rzecz użytkownika wieczystego XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 68/1 położonej w Jastrzębiej Górze, k.m.6, przy ul. Bukowej, na rzecz użytkownika wieczystego XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo oznaczonej nr 265/11 położonej w Ostrowie przy ul. Lazurowej / Dożynkowej, w drodze przetargu XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 294/57 o powierzchni 20 m², położonej w Tupadłach przy ul. Na Stawie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111047G - ul. 8-go Marca we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111048G - ul. Wewnętrzna we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111050G - ul. Stanisława Przybyszewskiego we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111051G - ul. Przemysłowa we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111052G - ul. Rzemieślnicza we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111054G - ul. Młyńska we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111057G - ul. Władysława Reymonta we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111058G - ul. Ignacego Krasickiego we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111074G - ul. Augustyna Dettlaffa we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111078G - ul. Lecha Bądkowskiego we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111083G - ul. Jana Kochanowskiego we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111090G - ul. Stanisława Lema we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111091G - ul. Elizy Orzeszkowej we Władysławowie XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo na lata 2021 – 2030 XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa /sygnatura akt: BRM.1510.4.2020/ XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wniosku o podjęcie przez Radę Miejską Władysławowa uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu eksperymentalnemu szczepieniu przeciw wirusowi SARS-COV-2 mieszkańców miasta Władysławowa jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-01-27 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa na 2021r. XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020 2034 XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Cetniewo” XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Żwirowa” XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Hallerowo” XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Śródmieście” XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Szotland” XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021 XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Władysławowo za rok 2021 XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działek gminnych nr 9/4 i nr 10/6 położonych przy ul. Sportowej we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 154/10 położonej przy ul. Kaperskiej w Chałupach XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 4/44 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr 353/15 położonej w Tupadłach XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części działki gminnej nr 280/2 położonej w Ostrowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111003G - ul. Skautów we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111004G - ul. Zawiszy we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111024G - ul. Mjr. Henryka Sucharskiego we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111025G - ul. Kadm. Józefa Unruga we Władysławowie, XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111026G - ul. Kadm. Włodzimierza Steyera we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111027G - ul. Płk. Dąbka we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111031G - ul. Hryniewieckiego we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111034G - ul. Księdza Merkleina we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111035G - ul. Świerkowa we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111036G - ul. Morska we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111072G - ul. Na Stoku we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111088G - ul. Leona Golla we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111089G - ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-02-24 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111099G - ul. Na Wzgórzu we Władysławowie XXX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24.02.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Muzeum gen. J. Hallera we Władysławowie”. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacji obejmujących teren powiatu puckiego. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/477/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111001G - ul. Gawędy we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111002G - ul. Zuchów we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111006G - ul. Drogowców we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111009G - ul. Długiej we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111012G - ul. Róży Wiatrów we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111013G - ul. Morenowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111014G - ul. Kapitańska we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111015G - ul. Stoczniowców we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111016G - ul. Kotwiczna we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111017G - ul. Masztowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111018G - ul. Sterowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111019G - ul. Jachtowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111020G - ul. Nawigacyjna we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111022G - ul. Komandorskiej we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111023G - ul. Parkowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111040G - ul. prof. Michała Siedleckiego we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111044G - ul. Władysława IV we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111086G - ul. Burtowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111092G - ul. Pokładowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111095G - ul. Trałowa we Władysławowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111710G - ul. Bielawska w Ostrowie. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, porządku publicznego oraz czystości i porządku gminnego poprzez ustawienie lub porzucenie hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego na terenie Gminy Władysławowo wraz z określeniem stawki opłaty rekompensującej koszty przywrócenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, porządku publicznego oraz czystości i porządku gminnego. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WCH-1.1 we Władysławowie w gminie Władysławowo. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 13 położonej we Władysławowie przy Skwerze Abrahama. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 111/2 położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 185 położonej we Władysławowie przy ul. Sportowej. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, części działki gminnej oznaczonej nr 33 o powierzchni 3,1200ha, położonej w Chłapowie XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 28/71 położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Droga Rybacka. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo, oznaczonej nr 283 położonej we Władysławowie przy ul. Harcerskiej. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo, oznaczonej nr 163/2 położonej w Chałupach przy ul. Kaperskiej. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 61/4, nr 61/5, nr 61/11, nr 61/13 i nr 61/15 położonych we Władysławowie przy ul. Gdańskiej i ul. Stadionowej. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławowo w 2021 roku. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Władysławowo na lata 2021-2023. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce!”. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-03-31 projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r. za
2021-04-12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/537/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Władysławowo na lata 2021- 2023 XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 12.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/500/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie powiatu puckiego XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Władysławowo i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 32/9 położonej we Władysławowie przy ul. Brzozowej XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części działki gminnej nr 28/71 położonej w Jastrzębiej Górze XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części działki gminnej nr 64/156 położoną w Karwi XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 4/16 na działki nr 5/19 i nr 5/20, wszystkie położone w Jastrzębiej Górze XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 28/7 na działki nr 9/4, nr 9/5 i nr 9/6, wszystkie położone w Jastrzębiej Górze XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111005G ul. Szarych Szeregów we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111021G - ul. Cetniewska we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111029G - ul. Sportowa we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111030G - ul. Brzozowa we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111032G - ul. Spokojna we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111045G - ul. Szyperska we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111045G - ul. Szyperska we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111060G - ul. Źródlana we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111073G - ul. Czwartaków we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111077G - ul. Jana Drzeżdżona we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111084G - ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111085G - ul. Janiny Porazińskiej we Władysławowie XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na 2021r. oraz określenia sezonu kąpielowego. XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-04-28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku obywatelskiego XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28.04.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: “Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot” XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu “Ogólnopolska Karta Seniora” XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej oznaczonej numerem 110/2 położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej oznaczonej numerem 185 położonej we Władysławowie przy ul. Sportowej XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 288/2 położonej w Ostrowie XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r. za
2021-05-26 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111043G - ul. Abrahama we Władysławowie XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021