Przejdź do treści

Adam Białas

Zdjęcie: Adam Białas
Zdjęcie: Adam Białas

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 159
Przynależność
bezpartyjny
Dyżury
Kontakt adam.bialas@rada.wladyslawowo.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Gospodarcza stała 2024-05-07
2 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-07
3 Wspólne posiedzenie komisji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 10:24:29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa I Sesja Rady Miejskiej Władysławowa za
2024-05-29 10:27:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024-2039 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:33:57 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:35:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/1149/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2024r. II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:38:43 Projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty zaległości – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:40:33 Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej o powierzchni 10 m² położonej przy ul. Sportowej we Władysławowie II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:42:06 Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki gminnej części działki gminnej oznaczonej nr 185, położonej przy ul. Sportowej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo, o łącznej powierzchni 6.641 m² II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:43:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:45:10 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, określenia jej zadań i ustalenia składu osobowego II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:46:20 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Władysławowa do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:47:51 Projekt uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Władysławowo w Zgromadzeniu Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:49:13 Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Morskich II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:51:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:53:01 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Władysławowa II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:56:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wielkości oraz zasad uprawniających jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 10:59:01 Projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:00:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/1185/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2023 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:05:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo, oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:08:55 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:12:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/566/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Władysławowo oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:34:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 63/2, położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:35:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki gminnej oznaczonej nr 110, położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 07 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:38:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 274 położonej przy ulicy Władysławowskiej w Chłapowie, obręb ewidencyjny Chłapowo II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:39:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działki gminnej oznaczonej nr 395/7 położonej przy ulicy Dolnej w Chłapowie, w obrębie ewidencyjnym Chłapowo II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:40:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu działki gminnej oznaczonej nr 93/4 położonej przy ulicy Sosnowej w Ostrowie, w obrębie ewidencyjnym Ostrowo II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:41:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części terenu działek gminnych oznaczonych nr 494/4 i nr 493/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowo II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:43:00 Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki oznaczonej nr 226/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:44:17 Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa do działki oznaczonej nr 49/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:45:22 Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa do działki oznaczonej nr 49/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:46:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/94 obręb ewidencyjny Władysławowo 02, na rzecz użytkownika wieczystego II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:47:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 640/1 obr. Władysławowo 04 w trybie bezprzetargowym II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:48:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/68 obr. Karwia w trybie bezprzetargowym. II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:53:25 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WSR-1.2 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:54:51 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WŻ-1.3 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:57:26 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Władysławowa, oznaczonego symbolem WS-2.1 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:59:08 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Władysławowo II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 12:06:25 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:50:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 600/4 położonej we Władysławowie na działkę nr 49/10 położoną w Jastrzębiej Górze II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za
2024-05-29 11:51:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony części działki gminnej oznaczonej nr 110/2 położonej przy ulicy Morskiej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29.05.2024r. za